RADCA PRAWNY MAŁGORZATA STACHURA

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobywane w trakcie studiów prawniczych, w przebiegu aplikacji radcowskiej, a następnie jako profesjonalny pełnomocnik w renomowanych kancelariach prawniczych.

Świadczę obsługę prawną zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Specjalizuję się w prawie cywilnym oraz rodzinnym i opiekuńczym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki odszkodowań, spadków, windykacji należności, rozwodów, władzy rodzicielskiej i kontaktów rodziców z dzieckiem.

Moja kancelaria znajduje się w Dąbrowie Górniczej
przy ul. Strzemieszyckiej 375.

Zapraszam do współpracy.

Małgorzata Stachura

Zakres praktyki

Prawo cywilne

w szczególności projekty umów, windykacja, sprawy o zniesienie współwłasności, zasiedzenie, eksmisja, nienależyte wykonanie umowy, bezpodstawne wzbogacenie, ustanowienie służebności

ODSZKODOWANIA

w szczególności szkody na osobie lub na mieniu, powstałe na skutek: wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów w sztuce lekarskiej, zalania, pożaru.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

w szczególności sprawy o rozwód, separację, podział majątku, obowiązek alimentacyjny, władzę rodzicielską, kontakty, przysposobienie, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa.

PRAWO SPADKOWE

w szczególności sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie bądź przyjęcie spadku, dział spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, uznanie za zmarłego.

PRAWO PRACY

w szczególności przygotowanie i opiniowanie dokumentów z zakresu prawa pracy, sprawy dotyczące roszczeń o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, zapłatę wynagrodzenia, ustalenie istnienia stosunku pracy.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

w szczególności odwołania od decyzji ZUS, sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika, sprawy dotyczące prawa do emerytury bądź wcześniejszej emerytury, prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, ustalenia podstawy wymiaru składek.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

w szczególności sporządzanie opinii prawnych, wniosków wszczynających postępowanie, odwołań od decyzji, skarg do wsa, skarg kasacyjnych do NSA, a także reprezentowanie klientów w toku postępowań.

PRAWO GOSPODARCZE

w szczególności projekty umów, zakładanie spółek, rejestracja i ujawnianie zmian danych w KRS, przekształcenie, rozwiązanie oraz likwidacja spółek, sprawy ze stosunków gospodarczych między przedsiębiorcami.

PRAWO KARNE

w szczególności obrona osób oskarżonych, a także reprezentowanie osób pokrzywdzonych w sprawach dotyczących wypadków drogowych, jazdy pod wpływem alkoholu, nieumyślnego spowodowania śmierci, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia ciała, gwałtu.

ZAPOZNAJ SIĘ

Zasady współpracy

Jako radca prawny wykonuję swoje czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami. Świadcząc klientowi pomoc prawną postępuję lojalnie, kierując się dobrem klienta w celu ochrony jego praw. Kluczowym dla mnie jest dochowanie tajemnicy zawodowej, co stanowi podstawę zaufania klienta wobec swojego pełnomocnika.

Zasady współpracy, w tym opłatę za czynności radcy prawnego określa umowa z klientem. Wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalenia każdorazowo jest uzgadniana przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.

Czytaj dalej

Umów spotkanie

Proszę o wysłanie danych kontaktowych oraz opisanie sprawy
Skontaktuję się z Państwem telefonicznie

  Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez radcę prawnego Małgorzatę Stachurę moich danych osobowych zawartych formularzu, celem skontaktowania się ze mną w opisanej sprawie.

  Czytaj więcej...

  Kancelaria Dąbrowa Górnicza - Prawnik i radca prawny

  W kancelarii w Dąbrowie Górniczej jako radca prawny świadczę profesjonalną pomoc prawną w zakresie wielu dziedzin prawa, przede wszystkim prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego. Jako prawnik w Dąbrowie Górniczej udzielam porad prawnych, a także zajmuję się pełną obsługą klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Zawodowy charakter świadczonych przeze mnie usług prawnych, posiadane wykształcenie prawnicze, odbyta aplikacja radcowska, zdany egzamin zawodowy radcy prawnego oraz bogate doświadczenie pozwalają mi świadczyć w kancelarii w Dąbrowie Górniczej pomoc prawną na najwyższym poziome.

  Kancelaria prawna Dąbrowa Górnicza

  Pomoc prawna, świadczona w ramach prowadzonej przeze mnie kancelarii w Dąbrowie Górniczej, obejmuje przede wszystkim takie obszary działania jak:
  • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych,
  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów,
  • zakładanie spółek, przygotowywanie projektów dokumentów wewnętrznych spółki, projektów uchwał, protokołów,
  • działania przedsądowe zmierzające do polubownego rozwiązywania sporów, udział w procesach negocjacji i mediacji,
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów,
  • windykacja wierzytelności,
  • sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych, apelacji zażaleń, skarg, odwołań,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych
  • ustalanie strategii procesowej oraz bieżące monitorowanie sprawy.

  Prawnik i radca prawny Dąbrowa Górnicza

  Jako mecenas w Dąbrowie Górniczej oferuję ze swojej strony pełną fachowość, szeroką wiedzę, wieloletnie doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdego Klienta i każdej powierzonej mi sprawy. Jestem świadoma jak złożone i zawiłe pod względem prawnym mogą być niektóre postępowania sądowe, dlatego zawsze dbam o to, aby sumiennie i wnikliwie zapoznać się z okolicznościami faktycznymi oraz materiałem dowodowym w każdej sprawie. Dzięki powyższemu potrafię wypracować możliwie najlepsze rozwiązanie zaistniałego problemu. Jako prawnik, a zarazem radca prawny w Dąbrowie Górniczej gwarantuję nie tylko zaangażowanie i rzetelność, ale również kreatywność w zakresie proponowanych rozwiązań. Zawsze oferuję pełne wsparcie i staram się jak najlepiej zadbać o dobro, bezpieczeństwo oraz interesy Klienta. Zachęcam do zapoznania się z ofertą proponowanych usług pomocy prawnej w Dąbrowie Górniczej.