RADCA PRAWNY MAŁGORZATA STACHURA

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobywane w trakcie studiów prawniczych, w przebiegu aplikacji radcowskiej, a następnie jako profesjonalny pełnomocnik w renomowanych kancelariach prawniczych.

Świadczę obsługę prawną zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Specjalizuję się w prawie cywilnym oraz rodzinnym i opiekuńczym, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki odszkodowań, spadków, windykacji należności, władzy rodzicielskiej i kontaktów rodziców z dzieckiem.

Moja kancelaria znajduje się w Dąbrowie Górniczej
przy ul. Strzemieszyckiej 375.

Zapraszam do współpracy.

Zakres praktyki

Prawo cywilne

w szczególności projekty umów, windykacja, sprawy o zniesienie współwłasności, zasiedzenie, eksmisja, nienależyte wykonanie umowy, bezpodstawne wzbogacenie, ustanowienie służebności

ODSZKODOWANIA

w szczególności szkody na osobie lub na mieniu, powstałe na skutek: wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów w sztuce lekarskiej, zalania, pożaru.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

w szczególności sprawy o rozwód, separację, podział majątku, obowiązek alimentacyjny, władzę rodzicielską, kontakty, przysposobienie, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa.

PRAWO SPADKOWE

w szczególności sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie bądź przyjęcie spadku, dział spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, uznanie za zmarłego.

PRAWO PRACY

w szczególności przygotowanie i opiniowanie dokumentów z zakresu prawa pracy, sprawy dotyczące roszczeń o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, zapłatę wynagrodzenia, ustalenie istnienia stosunku pracy.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

w szczególności odwołania od decyzji ZUS, sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika, sprawy dotyczące prawa do emerytury bądź wcześniejszej emerytury, prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, ustalenia podstawy wymiaru składek.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

w szczególności sporządzanie opinii prawnych, wniosków wszczynających postępowanie, odwołań od decyzji, skarg do wsa, skarg kasacyjnych do NSA, a także reprezentowanie klientów w toku postępowań.

PRAWO GOSPODARCZE

w szczególności projekty umów, zakładanie spółek, rejestracja i ujawnianie zmian danych w KRS, przekształcenie, rozwiązanie oraz likwidacja spółek, sprawy ze stosunków gospodarczych między przedsiębiorcami.

PRAWO KARNE

w szczególności obrona osób oskarżonych, a także reprezentowanie osób pokrzywdzonych w sprawach dotyczących wypadków drogowych, jazdy pod wpływem alkoholu, nieumyślnego spowodowania śmierci, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia ciała, gwałtu.

ZAPOZNAJ SIĘ

Zasady współpracy

Jako radca prawny wykonuję swoje czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi obyczajami. Świadcząc klientowi pomoc prawną postępuję lojalnie, kierując się dobrem klienta w celu ochrony jego praw. Kluczowym dla mnie jest dochowanie tajemnicy zawodowej, co stanowi podstawę zaufania klienta wobec swojego pełnomocnika.

Zasady współpracy, w tym opłatę za czynności radcy prawnego określa umowa z klientem. Wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalenia każdorazowo jest uzgadniana przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.

Czytaj dalej

Umów spotkanie

Proszę o wysłanie danych kontaktowych oraz opisanie sprawy
Skontaktuję się z Państwem telefonicznie

    Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez radcę prawnego Małgorzatę Stachurę moich danych osobowych zawartych formularzu, celem skontaktowania się ze mną w opisanej sprawie.