Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka – najważniejsze informacje

Z doświadczenia wiem, iż sprawy związane z odrzuceniem spadku wywołują zwykle u klientów wiele wątpliwości, co związane jest z obawami o odpowiedzialność za długi spadkowe. Nikt z nas nie chce bowiem przyjmować spadku, w skład którego wchodzą długi przewyższające aktywa.

W przypadku złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, osoba ta zostaje wyłączona od dziedziczenia i jest traktowana tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku. W powyższej sytuacji, jeżeli osoba, która odrzuciła spadek posiada dzieci, to one w dalej kolejności do będą powołani spadku.

Należy jednak pamiętać o tym, iż do odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka koniecznym jest uprzednie uzyskanie zgody sądu rodzinnego na dokonanie tej czynności. Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka jest bowiem czynnością przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka.

W tym celu należy złożyć do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, wniosek o wyrażenie przez Sąd zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego dziecka. We wniosku tym należy m.in. wskazać przyczyny uzasadniające zamiar odrzucenia spadku w imienia dziecka, które najczęściej związane są z istnieniem długów po spadkodawcy.

Niezwykle istotne znaczenie ma termin na dokonanie tej czynności prawnej. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

W przypadku odrzucenia spadku przez rodzica, 6 miesięczny termin na złożenie oświadczenia w imieniu małoletniego dziecka o odrzuceniu spadku rozpoczyna swój bieg z chwilą kiedy to rodzic odrzucił spadek.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Sad Najwyższy w jednym z orzeczeń: „Termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez przedstawicieli ustawowych dziecka nie może się skończyć przed prawomocnym zakończeniem postępowania o zezwolenie na złożenie oświadczenia w tym przedmiocie. Jeżeli postępowanie przed sądem opiekuńczym zakończyło się wcześniej, oświadczenie o odrzuceniu spadku przez małoletniego może być złożone w dowolnym momencie, aż do upływu terminu. Jeżeli jednak zakończyło się później, powinno być złożone niezwłocznie, a zatem z uwzględnieniem ogółu okoliczności sprawy i należytej staranności zobowiązanego.” (Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 czerwca 2019 r., sygn. akt: II CSK 236/18).

Wszystkie kategorie

Małgorzata Stachura

Radca Prawny

E-mail mstachura@kancelariastachura.pl

Tel: 662 452 482