Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to gałąź prawa obejmująca przepisy dotyczące relacji pomiędzy organami państwowymi, a obywatelami. Sprawy administracyjne powiązane są z wieloma aspektami naszego codziennymi życia, co wynika z faktu, iż prawo administracyjne reguluje kwestie związane przykładowo z uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, czy zgłoszeniem faktu urodzenia dziecka.
Warto zwrócić uwagę, iż decyzja organu administracji publicznej I instancji może zostać zaskarżona w drodze odwołania złożonego do organu wyższej instancji. Od decyzji organu II instancji wydanej na skutek wniesienia przez stronę odwołania, można złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który to sąd zweryfikuje zgodność decyzji z prawem. Natomiast wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego może być zaskarżony przez stronę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na skutek wniesienia skargi kasacyjnej.
W ramach spraw związanych z prawem administracyjnym oferuję klientom mojej kancelarii następujące usługi:

  • sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego (materialnego oraz procedury administracyjnej),
  • sporządzanie wniosków wszczynających postępowanie administracyjne,
  • przygotowywanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej I instancji,
  • sporządzanie skarg od decyzji organów II instancji do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
  • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych,
  • reprezentowanie klientów w toku postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego.