Prawo cywilne

Prawo cywilne stanowi niezwykle rozległą dziedzinę prawa, która swoimi regulacjami obejmuje wiele różnych zagadnień, z jakimi spotykamy się w życiu codziennym. W prawie cywilnym znajdują się przepisy dotyczące własności i innych praw rzeczowych, określające m.in. sposoby nabywania i zbywania rzeczy, a także prawa i obowiązki wynikające z posiadania czy korzystania z rzeczy. Ponadto prawo cywilne określa szczegółowo kwestie związane z zawieraniem i rozwiązywaniem umów, w tym prawa i obowiązki stron umowy oraz skutki niewykonania czy nienależytego wykonania zobowiązania.

Podstawowym aktem prawa cywilnego jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, która reguluje stosunki między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

Oferuję profesjonalną pomoc prawną w zakresie:

 • udzielania porad prawnych, dotyczących wszystkich kwestii w ramach szeroko rozumianego prawa cywilnego,
 • aktywnego udziału w procesach negocjacji i mediacji,
 • opiniowania projektów umów cywilnoprawnych pod względem ich zgodności z przepisami prawa oraz należytego zabezpieczenia interesów strony,
 • przygotowania projektów umów, takich jak np.:
  – umowa sprzedaży,
  – umowa o dzieło,
  – umowa zlecenia,
  – umowa o roboty budowlane,
  – umowa najmu,
  – umowy dzierżawy,
  – umowa pożyczki,
  – umowa ubezpieczenia,
  – umowa darowizny,
  – umowa cesji,
  – umowa leasingu,
  – umowy nienazwane,
 • windykacji wierzytelności: począwszy od wezwania dłużnika do zapłaty lub przedstawienia mu propozycji polubownego rozwiązania sporu, prowadzenia postępowania sądowego o zapłatę (pisanie pozwów i innych pism procesowych oraz reprezentacja klientów na rozprawach), prowadzenia postępowania zabezpieczającego, do wszczęcia postępowania egzekucyjnego,
 • prowadzenia postępowań sądowych w sprawach dotyczących w szczególności:
  – wykonywana umów cywilnoprawnych,
  – odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
  – roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji,
  – eksmisji,
  – wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
  – bezpodstawnego wzbogacenia,
  – skargi pauliańskiej,
  – ochrony dóbr osobistych,
  – ustanowienia służebności,
  – przejścia prawa własności ruchomości i nieruchomości,
  – ochrony prawa własności lub posiadania,
  – stwierdzenia nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia,
  – zniesienia współwłasności.

W swojej pracy zawodowej wykorzystuję wiedzę i wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia obsługi prawnej zarówno podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych. Pomagając rozwiązywać problemy prawne moich klientów, dbam jednocześnie o to, aby ich interesy były właściwie zabezpieczone.

Artykuły z mojego bloga dotyczące tematyki z zakresu prawa cywilnego:

Naruszenie dóbr osobistych – co zrobić w takiej sytuacji?

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka