Prawo gospodarcze

Prowadzenie działalności gospodarczej często związane jest z wieloma problemami prawnymi, co wynika z faktu, iż prawo gospodarcze jest jedną z najszybciej rozwijających się i zmieniających dziedzin prawa.
Prawo gospodarcze stanowi ogół norm prawnych regulujących działalność gospodarczą oraz kwestie związane z obrotem gospodarczym. W ramach tej dziedziny prawa wyróżnia się prawo gospodarcze publiczne i prawo gospodarcze prywatne.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Pojęcie działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców definiowane jest jako zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów biznesowych, oferuję obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego, udzielając im wparcia nie tylko na etapie postępowań sądowych, jak również w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem ich działalności gospodarczej. Posiadam wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, w tym również w zakresie prowadzenia spraw sądowych.
Z zakresu prawa gospodarczego proponuję następujący zakres usług:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie projektów umów,
 • udział w procesie negocjacji umów,
 • zakładanie spółek osobowych oraz spółek kapitałowych, a także ich rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • dokonywanie zmian w spółkach (przygotowywanie projektów dokumentów wewnętrznych spółki, projektów uchwał, protokołów),
 • ujawnianie zmian danych dotyczących spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przekształcenie, rozwiązanie oraz likwidacja spółek prawa handlowego,
 • działania przedsądowe zmierzające do polubownego rozwiązywania sporów,
 • przygotowywanie pism procesowych,
 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi w sporach związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, w szczególności w sprawach dotyczących roszczeń o zapłatę,
 • reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej – świadczona pomoc prawna może mieć charakter jednorazowy i obejmować jedynie doradztwo przy konkretnym problemie prawnym, bądź mieć formę stałej obsługi prawnej.