Prawo karne

Prawno karne jest to zespół przepisów regulujących kwestie odpowiedzialności karnej za czyn zabroniony pod groźbą kary. Aktem prawnym regulującym zasady prawa karnego materialnego, w tym określającym jakie zachowanie jest zabronione w naszym porządku prawnym oraz jakie są sankcje karne za ich popełnienie jest m.in. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

W ramach spraw związanych z prawem karnym udzielam porad prawnych, a także reprezentuję klientów we wszystkich etapach postępowania karnego, w tym przed sądami powszechnymi i innymi organami postępowania karnego. Do każdej zleconej mi sprawy podchodzę indywidualnie i z dużym zaangażowaniem, mając na względzie przede wszystkim dobro klienta.

Podejmuję się obrony klientów, w tym zarówno osób podejrzanych, jak i oskarżonych, reprezentuję także osoby pokrzywdzone przestępstwem. Udzielam również pomocy prawnej osobom skazanym na etapie postępowania karnego wykonawczego (przykładowo w sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, czy odbywanie wykonania kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego).