Prawo pracy

Prawo pracy zawiera ogół norm prawnych, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Natomiast pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Jako radca prawny udzielam wsparcia w bieżących kwestiach związanych z prawem pracy, doradzając zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Świadczona przeze mnie pomoc prawna obejmuje w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów z zakresu prawa pracy, związanych m.in. z zawarciem umów o pracę, rozwiązaniem stosunku pracy,
  • prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa pracy, w tym spraw związanych z roszczeniami pracowników m.in. o:

-przywrócenie do pracy,
-odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
-zapłatę wynagrodzenia za pracę,
-ustalenie istnienia stosunku pracy.

Warto zwrócić uwagę, iż prawo pracy jest dziedziną prawa, z którą większość z nas ma do czynienia na co dzień. W razie pojawienia się problemów związanych ze stosunkiem pracy warto zasięgnąć pomocy radcy prawnego, który wykorzystując swoja wiedzę i doświadczenie pomoże klientowi w rozwiązaniu jego problemów.