Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi zbiór norm regulujących majątkowe i osobiste stosunki między małżonkami, stosunki między rodzicami i dziećmi, a także stosunki wynikające z pokrewieństwa i powinowactwa. Prawo rodzinne normuje kwestie pochodzenia dziecka, władzy rodzicielskiej, przysposobienia i alimentów. Zawiera również przepisy dotyczące zawierania związku małżeńskiego, małżeńskich ustrojów majątkowych, separacji czy rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Głównym źródłem prawa rodzinnego i opiekuńczego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, uchwalony w dniu 25 lutego 1964 roku.

Jako osoba z dużym doświadczeniem zawodowym specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prowadząc je z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem, ale także empatią. Dążąc do zapewnienia moim klientom poczucia bezpieczeństwa, na bieżąco informuję ich o stanie sprawy, a także wyjaśniam wszystkie pojawiające się wątpliwości.

Swoim klientom udzielam wszechstronnego wsparcia wiedząc, iż często sprawy rodzinne są dla nich trudne, ze względu na towarzyszące im emocje oraz troskę o dobro dzieci. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy fachowego pełnomocnika, który do sprawy podejdzie profesjonalnie i rzetelnie, dbając o to, aby podejmowane na każdym etapie postępowania działania były skuteczne i zmierzały do realizacji zamierzonego celu.

W ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego służę pomocą oraz wsparciem w sprawach dotyczących:

  • rozwodów (z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie jednego z małżonków),
  • separacji,
  • podziału majątku wspólnego byłych małżonków,
  • obowiązku alimentacyjnego,
  • władzy rodzicielskiej,
  • kontaktów między rodzicami i dziećmi,
  • przysposobienia,
  • ustalenia ojcostwa i macierzyństwa,
  • zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa.