Przesłanki rozwodu

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, regulujące rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, przewidują zarówno przesłanki pozytywne rozwodu, jak i przesłanki negatywne, których zaistnienie skutkuje tym, iż rozwód nie może zostać orzeczony.

Sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Przesłanki trwałości i zupełności pożycia muszą występować łącznie. Każdy z małżonków jest uprawniony do wytoczenia powództwa o rozwód. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód jest sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Jako zupełny rozkład pożycia małżonków definiuje się sytuację, gdy zerwane wszystkie więzy łączące małżonków, tj. więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Aby orzeczenie rozwodu było możliwe, rozkład pożycia musi cechować się również trwałością – ma to miejsce wówczas, gdy okoliczności danej sprawy prowadzą do przekonania, iż powrót małżonków do siebie, celem dalszego tworzenia związku małżeńskiego nie nastąpi.

W ramach postępowania sądowego w sprawie o rozwód, sąd dodatkowo ustala, czy w danej sprawie nie zachodzą przesłanki negatywne, uniemożliwiające orzeczenie rozwodu. Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Ponadto rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Wszystkie kategorie

Małgorzata Stachura

Radca Prawny

E-mail mstachura@kancelariastachura.pl

Tel: 662 452 482