Słów kilka o formalnościach związanych z uzyskaniem praw do spadku

Postępowanie sądowe w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku zmierza do ustalenia przez sąd kręgu osób, które nabyły spadek po określonym spadkodawcy. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek osoby mającej w tym interes prawny. Sądem właściwym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Uczestnikami postępowania są wszystkie osoby zainteresowane rozstrzygnięciem sprawy, tj. osoby, które mogą być uznane za spadkobierców ustawowych bądź testamentowych. W ramach prowadzonego postępowania spadkowego sąd z urzędu bada kto jest spadkobiercą, a także ustala czy spadkodawca pozostawił testament. Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, które po uprawomocnieniu stanowi dokument potwierdzający istnienie praw danej osoby do spadku.

Sprawę dotyczącą stwierdzenia nabycia spadku można również załatwić u notariusza, który jest uprawniony do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przy udziale wszystkich osób zainteresowanych. Procedura ta jest szybsza niż droga postępowania sądowego, jednak nie jest ona możliwa w przypadku dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych.

Notariusz najpierw sporządza protokół z dziedziczenia (ustawowego lub testamentowego), następnie na jego podstawie sporządzony zostaje akt poświadczenia dziedziczenia, który po zarejestrowaniu ma moc prawną tożsamą z prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. W razie złożenia testamentu notariusz dokona jego otwarcia i ogłoszenia.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w rozwiązaniu problemów z zakresu prawa spadkowego, w tym w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, zapraszam do kontaktu.

Wszystkie kategorie

Małgorzata Stachura

Radca Prawny

E-mail mstachura@kancelariastachura.pl

Tel: 662 452 482