Spadek Dąbrowa Górnicza

Prawo spadkowe to dziedzina prawa cywilnego, zawierająca regulacje dotyczące przejścia ogółu praw i obowiązków o charakterze majątkowym i cywilnoprawnym, należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci na inne osoby, tj. na jego następców prawnych. W skład spadku nie wchodzą natomiast prawa i obowiązki majątkowe zmarłego ściśle związane z jego osobą oraz te prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, którą jest chwila śmierci spadkodawcy. Dziedziczenie może nastąpić bądź na postawie ustawy, bądź na mocy testamentu sporządzonego przez spadkodawcę.

Sprawy z zakresu prawa spadkowego, z uwagi na swój indywidualny charakter wymagają szczególnego podejścia, uwzględniającego wszystkie okoliczności danej sprawy. Świadczę pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego dotyczącą m. in. spraw o:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy bądź na podstawie testamentu,
 • złożenie oświadczeń woli w przedmiocie odrzucenia/ przyjęcia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • uznanie za zmarłego.

Udzielane przeze mnie wparcie prawne w zakresie spraw spadkowych obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych takich jak np : wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wniosek o wyrażenie przez Sąd zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego dziecka, pozew o zachowek, odpowiedź na pozew,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach spadkowych, w tym osobisty udział pełnomocnika w posiedzeniach sądowych,
 • bieżące monitorowanie sprawy,
 • ustalanie strategii procesowych,
 • prowadzenie negocjacji pozaprocesowych.
Czytaj więcej…

Jeśli szukają Państwo profesjonalnych usług prawnych w zakresie prawa spadkowego w Dąbrowie Górniczej, mogę zapewnić Państwu swoją pomoc. Jestem w pełni świadoma tego, że sprawy sądowe z zakresu prawa spadkowego są bardzo zróżnicowane, a ich indywidualny charakter wymaga wyjątkowego podejścia i szczegółowej znajomości przepisów dotyczących porządku dziedziczenia oraz zasad podziału majątku wchodzącego w skład masy spadkowej.

W Dąbrowie Górniczej świadczę pomoc prawną przede wszystkim w zakresie spraw: stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy albo testamentu, dział spadku, zniesienie współwłasności, jak również dochodzenie zachowku od spadkobierców testamentowych lub osób na rzecz których spadkodawca poczynił za życia darowizny. Problemy prawne, w zakresie których mogą liczyć Państwo na moją wiedzę i fachową pomoc, to między innymi: stwierdzenie zgonu, złożenie oświadczenia woli w przedmiocie odrzucenia bądź przyjęcia spadku (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza), uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku, uzyskanie zgody na odrzucenie spadku przez małoletniego, stwierdzenie nieważności testamentu, uznanie czynności prawnej za pozorną, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, zapis zwykły i windykacyjny, podział aktywów spadkowych oraz zasady odpowiedzialności za długi spadkowe.

Czym jest prawo spadkowe?

Prawo spadkowe to dziedzina prawa cywilnego, która reguluje przejście, w chwili śmierci, ogółu praw i obowiązków o charakterze majątkowym i cywilnoprawnym na inne osoby, to jest następców prawnych spadkodawcy. Warto zauważyć, że w skład spadku nie wchodzą prawa i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego ani prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na konkretne osoby niezależnie od tego, czy są spadkobiercami.

Biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu cywilnego, nabywa się spadek z chwilą jego otwarcia, która jest równoznaczna z momentem śmierci spadkodawcy. Dziedziczenie odbywa się na podstawie ustawy albo testamentu, jako wyrazu ostatniej woli spadkodawcy. Prawo spadkowe to cały szereg złożonych zagadnień prawnych i spraw sądowych o bardzo indywidualnym charakterze. Przepisy prawa spadkowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący, dlatego wsparcie doświadczonego pełnomocnika może okazać się nieocenione zarówno przed, jak i w trakcie postępowania sądowego.

Usługi prawne w zakresie prawa spadkowego w Dąbrowie Górniczej

W kancelarii w Dąbrowie Górniczej jako radca prawny świadczę profesjonalną pomoc w zakresie prawa spadkowego, stanowiącego jedną z dziedzin prawa cywilnego. W szczególności zajmuję się udzielaniem porad prawnych oraz sporządzaniem pism składanych w toku postępowania sądowego, takich jak: wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wniosek o wyrażenie przez Sąd zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego, wniosek o dział spadku, pozew o zachowek, względnie odpowiedź na wniosek/pozew.

Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących spraw spadkowych, osobiście biorę udział w posiedzeniach, monitoruję przebieg sprawy, opracowuję strategie procesowe oraz prowadzę negocjacje przedprocesowe.

Zachęcam do skorzystania z oferty usług prawnych dotyczących spadku w Dąbrowie Górniczej – oferuję pełną dyspozycyjność, rzetelność i zaangażowanie, a także szeroką wiedzę i wieloletnie doświadczenie.